Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

astoreth89
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viastonerr stonerr
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viastonerr stonerr
astoreth89
7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
astoreth89
4826 f490

February 22 2017

astoreth89
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viasexonfire sexonfire
astoreth89
Buntuję się. Decyduję. Zmieniam. Odnajduję siebie. Idę. Działam. Budzę się. Doświadczam. Podnoszę się. Marzę. Zwyciężam. Odkrywam. Wymagam. Myślę. Wierzę. Krzepnę. Rozwijam się. Pytam. Jestem.
— Paulo Coelho
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafalkaa falkaa
astoreth89
4559 d3dd
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaevlyn evlyn
astoreth89
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaaura-lunaris aura-lunaris
astoreth89
Reposted fromlordminx lordminx viastonerr stonerr

February 20 2017

astoreth89
astoreth89
0395 ce3f
astoreth89

February 19 2017

astoreth89
6774 8336
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viacover-my-eyes cover-my-eyes

February 15 2017

astoreth89
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viavacannes vacannes
astoreth89
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viablaxkseoul blaxkseoul
astoreth89
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahomesickness homesickness
astoreth89
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl